Základní informace

Infolinka: 735 535 040 (po-ne, 16:00-18:00)

Naše stránka se zabývá tvorbou seriálových komiksů, aktuálních blogů a vtipných videí. Na této tvorbě se podílí více administrátorů, kteří si však přejí zůstat v anonymitě. Naše tvorba není výdělečná, provozujeme ji pouze pro pobavení našich fanoušků. Na stránce se nachází několik reklamních bannerů a sdělení, patřící našim sponzorům, bez kterých by naše stránka nemohla vzniknout. Reklamy se generují náhodně, v případě zjevení nevhodné reklamy, či přehnaného počtu nás prosím kontaktujte. Nábor administrátorů probíhá neustále, přes kontaktní formulář. Přidali jsme nový kontaktní chat, určený pro veškeré dotazy. Pokud jsme offline, odepíšeme Vám zpět na vyplněný email.

Statistiky

Denní návštěvnost: 300-2500
Nejvyšší aktivita návštěvníků (hodinově): 16:50 – 20:00
Věk návštěvníků: 7-35
Setrvání návštěvníků na stránce: 3-15 min.
Nejúspěšnější komerční produkty: seriálové produkty, hry, oblečení, elektro, hračky

Právní plnění

Názory autorů se nemusejí shodovat s názory provozovatele. Zveřejněné články, příspěvky a komentáře provozovatel necenzuruje a nenese za ně odpovědnost. Jestliže považujete některý z příspěvků za porušení autorských práv, či jinak poškozující Vaše osobní práva oznamte nám to na e-mailu: info@Komiksak.eu. U obrázků, videí, GIFů, a dalších médií využíváme zobrazovací programy třetích stran, korektnost autorských práv řeší provozovatel zmiňovaných zobrazovacích programů (např. Facebook přehrávač, Giphy TV, Nahnoji, atd.). Články přidávají jednotliví uživatelé a administrátoři na svou odpovědnost. Provozovatel za tento obsah neručí, v případě nahlášení porušení autorských práv, bude článek smazán bez náhrady. V případě právního sporu ohledně vlastnictví sdíleného obsahu není povinností provozovatele sdělit jméno viníka, vystupujeme jako jedna komunita a v mnoha případech plagiátora nelze dohledat – nepatřičný obsah bude odstraněn a pachatel potrestán provozovatelem. Web nemá svého majitele, jedná se o svobodnou komunitu seriálových a komiksových fanoušků. Případné příspěvky od sponzorů, fanoušků atd. přicházejí na komunitní PayPal, z nějž se hradí náklady spojené s chodem webu a věcí s tím spojených.

Obecná ustanovení pro umístění reklamního bloku

 • Zadavatel reklamní kampaně (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba. Může to být buď přímý zákazník, nebo reklamní či mediální agentura se vztahem podle zvláštní smlouvy s Provozovatelem. Zadavatel objednává zobrazení reklamních sdělení či jiné reklamní prvky na Serveru Provozovatele.
 • Provozovatel serveru komiksak.eu (dále jen „Provozovatel“) je majitelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (dále jen „URL“) http://www.komiksak.eu a všech jeho vnořených adres (dále jen „Server“). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.
 • Zadávání reklamy
  • Reklamní plocha na Serveru se může objednat písemně nebo e-mailovou objednávkou. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co je poukázána příslušná částka na účet Provozovatele.
  • Minimální doba kampaně činí 30 dnů, maximální 1 rok.
  • Objednávka musí obsahovat:
   • Obchodní název firmy nebo jméno a příjmení Zadavatele
   • Kontaktní osobu
   • Telefon, e-mail
   • Upřesnění inzerce (umístění ve stránce)
   • Všechny grafické podklady inzerce
   • Dobu trvání reklamní kampaně
   • Osobní poznámku (v případě bez domluvy předem)
 • Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce
  • Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy Serveru.
  • Zadavatel objednávky dává Provozovateli spolu se svými podklady souhlas s šířením předmětného reklamního sdělení prostřednictvím Serveru. Dále tím současně potvrzuje, že je oprávněným subjektem k výkonu veškerých práv, která jsou potřeba k tomuto sdělení, a může používat autorská a majetková práva ke všem reklamním částem. Zadavatel musí být oprávněn k užití případných ochranných známek a jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví. Zadavatel nesmí porušovat práva žádné jiné třetí osoby. Při nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody a újmy dobré pověsti Serveru.
  • Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně a průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
 • Práva a povinnosti Provozovatele
  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení jestliže:
  • nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele,
  • reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
  • reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly nebo ohrožuje veřejný pořádek,
  • reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
  • Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Serveru Provozovatele.
  • Pokud se vyskytne jakákoliv skutečnost opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení nebo jej pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto ihned informovat Zadavatele.
  • Provozovatel se zavazuje podle objednávek Zadavatelů a v rámci kapacitních možností Serveru, realizovat všechny objednávky na inzerci. Nebude-li kapacita, budou objednávky vyřizovány postupně, v jakém pořadí došly. Za příplatek se může dohodnout přednostní realizace.
 • Reklamní podklady
  • Reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serveru v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně.
  • Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména reklamní bannery a reklamní tlačítka, které musí splňovat podmínky pro typy reklamních sdělení, reklamních prvků a reklamních pozic (dále jen „Banner“).
   • Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce podle platné nabídky reklamních ploch ceníku Provozovatele.
   • Animované bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí uživatel přesměrován (adresa ve formě http://) a musí obsahovat Alt text.
  • Jestliže reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kriteria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné a správné zveřejnění.
  • Nevhodnost reklamních sdělení či jiných prvků z jakéhokoliv důvodu oznámí Provozovatel Zadavateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí těchto prvků.
 • Změny v reklamních kampaních
  • Všechny podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději dva pracovní dny před datem zamýšlené změny. Pokud tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky – není-li změněná kampaň v rozporu s těmito Obchodními podmínkami – bude realizována v nejbližším možném termínu.
  • Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.
 • Finanční náležitosti
  • Cena je kalkulována podle platných ceníků Provozovatele. Momentálně se jedná o dobrovolný příspěvek s odměnou inzerce zdarma na našich serverech. Příspěvek, dar, atp. nejsou zdanitelné příjmy.
 • Storno podmínky
  • Pokud Zadavatel musí zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 2 pracovní dny před datem plánovaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:
   • při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného započetí činí poplatek 50% z ceny objednané kampaně
   • při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.
 • Reklamace
  • Při pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevu z ceny.
  • Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Zadavateli jen když ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Zvolený nárok není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.
  • Lhůta pro reklamaci je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil, nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně.
  • Při výpadku technického nebo programového vybavení provozovatele po dobu minimálně 3 dnů, má zadavatel právo požadovat slevu na ceně.
  • V případě zásahu vyšší moci (např. živelní pohromy, nezaviněná porucha datových okruhů) nebo vlivem třetí strany nemá Zadavatel nárok na jakékoliv náhrady škod.
  • Doba pronájmu reklamní plochy se prodlouží o dobu, kterou by byla služba mimo provoz z důvodů popsaných v bodech d) a e) tohoto ustanovení.
  • Za pochybení na straně Provozovatele nelze považovat zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.
  • Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu.
  • Námitky vůči vystaveným fakturám musí Zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury, a to písemně u Provozovatele.
  • Reklamační podmínky jsou individuální, vše záleží na dohodě mezi oběma stranami. V případě vzájemné nedohody náleží rozhodující právo Provozovateli.
 • Závěrečná ustanovení
  • Obě strany se zavazují zachovat mlčenlivost jakékoliv třetí osobě o všech informacích, získaných za obchodní spolupráce.
  • Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Pokud dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky od Zadavatele nebudou v takovémto souladu, pak odpovídá Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu, zejména za případně udělené pokuty od orgánů státní moci.
  • Dohody, které se odchylují od těchto podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.
  • Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12. 6. 2016. Ostatních dohod uzavřených na delší dobu, než 3 měsíce se tyto změny netýkají.
  • O dalších změnách, novinkách a statistikách Vašich reklamních bloků Vás budeme kontaktovat emailem (info@komiksak.eu). Na emaily zásadně neposíláme newsletter, spam, reklamy atd.

Práva a povinnosti administrátora

 • Administrátor je povinen sdílet pouze prověřený, pravdivý a přístupný obsah pro všechny věkové kategorie. Na našich serverech je výslovně zakázáno sdílet pornografii!
 • Administrátor má právo vystupovat pod smyšlenou přezdívkou, není povinen sdělit své jméno divákům. Citlivé informace jsou zálohovány pouze v systému pod ochranou dohody o mlčenlivosti.
 • Administrátor je sám zodpovědný za svou práci na webu, příspěvky. U každé sdílené fotografie pocházející z cizích rukou je nutno uvést zdroj. Pokud tak neučiní, případné problémy budou směrovány na autora příspěvku, respektive plagiátora. Zřizovatel, ani provozovatel za tuto zásadní chybu nenesou odpovědnost! Ani nejvýše postavený administrátor nemá trestní odpovědnost za chod tohoto webu.
 • Všechny stránky i příspěvky jsou monitorovány a zálohovány. V případě jakýchkoli nekalých praktik bude zasaženo.
 • Žádný administrátor, spolupracovník, sponzor, ani bývalý pomocník není oprávněn vynášet interní informace mimo administrátorský kolektiv webu Komiksák.eu. V případě vynesení citlivých informací hrozí pokuta dle Zákoníku ČR.
 • Každý administrátor webu s vyšším počtem vytvořených příspěvků, než 10, má právo na vlastní emailovou adresu s příponou @Komiksak.eu. Z tohoto emailu je zakázáno odesílat spam, reklamu, či klamné informace. Veškeré přijaté i odeslané emaily se zálohují a přeposílají na centrální emailový systém, který je pravidelně kontrolován. Nezaručujeme se však za obsah odesílaný jinými adresami, nežli info@komiksak.eu.
 • Naši administrátoři, grafici, redaktoři i sponzoři mají nárok na slevu v obchodu ve výši 5%-25% (dle produktu) na cokoli.
 • V případě opakovaného porušování jednoho (i více) pravidel má majitel webu plné právo administrátora vyloučit bez jakékoli náhrady, či udání důvodu.
 • Prodej našich produktů se netýká administrátorů našeho webu. O prodej se stará bezpečný a prověřený systém Paypal. V tomto ohledu nemají žádné právo, kompetenci, ani zkušenosti řešit případné dotazy, či problémy ohledně objednávek. Více v „Obchodní podmínky“

Obchodní podmínky

 • Činnost obchodu je momentálně pozastavena do odvolání.
 • Náš obchod funguje na principu srovnávače cen (např. Heureka.cz). Jsme pouze zprostředkovatelé produktů, z jejichž ceny máme nulový zisk.
 • Proč takto? Naše stránka není eshop, pouze doporučujeme produkty, které nás zaujaly. Tímto se staráme o zisk našim spřáteleným prodejcům, kteří nám následně věnují dary potřebné na chod naší komunity.
 • O fakturaci a následné zdanění se stará prodejce, nikoliv zprostředkovatel.
 • V případě reklamace se zákazník má právo obrátit na naší emailovou podporu info@komiksak.eu, společně se svým problémem. Tyto informace následně sdělíme prodejci, který zákazníka kontaktuje obratem a postará se o reklamační řízení.
 • Reklamační řízení je individuální dle pravidel prodejce.
 • Seznam prodejců lze zaslat na vyžádání na email.

gghgh

Dan

Dan

Jsem hrdým zakladatelem tohoto webu a administrátorem naší emailové podpory. Dále se starám o firemní Facebookové stránky a další projekty určené pro propagaci, či budování značky a komunikaci s fanoušky. Zajímám se také o střih a editaci videí a o grafiku. V případě zájmu o spolupráci mne kontaktujte na emailu: daniel.grigar@Komiksak.eu!
Dan

Latest posts by Dan (see all)